Энергия алмасуы: 1 және 2 сатылары

97. ҮҚЦ-ға түседі

1. лактат;

2. пируват;

3. ацетилКоА;

4. глюкоза;

5. активті сірке қышқылы

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

98. Энергия алмасуының қай сатысы «метаболиттік ошақ» деп аталады?

1. лимон қышқылының циклі;

2. күрделі заттардың ыдырауның арнайы жолдары;

3. пируваттың тотыға декарбоксилденуі;

4. биологиялық тотығу;

5. Кребс циклі

99. Ацетил-КоА мен қымыздық сірке қышқылымен конденсациялану нәтижесінде түзілетін қосылыс?

1. фумар қышқылы;

2. цитрат;

3. алма қышқылы;

4. лимон қышқылы;

5. α-кетоглутар қышқылы.

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

100. Қандай қышқыл ҮҚЦ-да тотығудан декарбоксилденуге ұшырайды?

1. фумар қышқылы;

2. цис-аконит қышқылы;

3. алма қышқылы;

4. лимон қышқылы;

5. α-кетоглутар қышқылы.

101. ҮҚЦ-да АТФ түзілетін реакция?

1.Тотыға фофорлану

2.АДФ-тың ГТФ арқылы қайта фофорлануы

3.ЦДФ-тың ГТФ арқылы қайта фофорлануы

4.УДФ-тың АТФ арқылы қайта фофорлануы

5.Алма қышқылының тотығуы.

102. Қай фермент янтарь қышқылын тотықтырады?

1. малатдегидрогеназа;

2. изоцитратдегидрогеназа;

3. оксидоредуктаза;

4. пируватдегидрогеназа;

5. сукцинатдегидрогеназа.

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

103 . Үшкарбон қышқылы циклінің аралық өнімі?

1.Сүт қышқылы

2.Пропион қышқылы

3.Пирожүзім қышқылы

4.Янтар қышқылы

5.Алма қышқылы

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

104. ҮКЦ-ғы катализатор болып саналады

1.қымыздықсірке қышқылы

2. малат

3 . сукцинат

4. изоцитрат

5. цитрат

105. Нелiктен Кребс циклi биологиялық тотығу үшiн субстраттардың көзiболып саналады?

1.Кребс циклiнде алмастырылатын амин қышқылдары түзiледi

2.Кребс циклiнде тотықсызданған дегидрогеназалар түзiледi3.Кребс циклiнде пентозалар түзiледi

4.Кребс циклiнде тотыққан дегидрогеназалар түзiледi

5.Кребс циклiнде су мен көмiрқышқыл газы түзiледi

106. Кребс циклi оттексiз өткенiмен, нелiктен аэробты процесс болып саналады?

1.Себебi, оттегiнiң қатысуымен өтедi

2. Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тiзбегiнде мiндеттi түрде тотығуы керек

3.Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тiзбегiнде мiндеттi түрде тотықсыздануы керек

4.Себебi, тотыісызданған дегидрогеназалар мiндеттi түрде тотығудан декарбоксилденуi керек

5.Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар мiндеттi түрде тотығудан дезаминденуi керек

107. Төмендегi ферменттердiң қайсысы Кребс циклiнде алма қышқылын тотықтырады?

1. окидоредуктаза;

2. сукцинатдегидрогеназа;

3. малатдегидрогеназа;

4. α-кетоглутаратдегидрогеназа;

5. изоцитратдегидрогеназа.

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

108. Төмендегi реакция теңдеулерiнiң қайсысы ҮКЦ-нiң қорытынды теңдеу iболып табылады?

1.Ацетил – КоА → 2CO2+ 3НАДН2 + ФПН2 + АТФ

2.Ацетил – КоА → CO2 + НАДН2 + 2ФПН2 + ГТФ

3.Ацетил – КоА → CO2 + 4НАДН2 + 2ФПН2 + АТФ

4.Ацетил – КоА → CO2 + 2НАДН2 + 2ФПН2 + АТФ

5.Ацетил – КоА → CO2 + 3НАД + ФПН2 + АТФ

109. Үшкарбон қышқылы циклiне 3 молекула активтi сiрке қышқылы түстi. Олардың толық тотығуы нәтижесiнде қанша АТФ түзiледi?1. 2;

2. 4;

3. 12;

4. 24;

5. 36.

110. Үшкарбон қышқылы циклiне 4 молекула активтi сiрке қышқылы түстi. Олардың толық тотығуы нәтижесiнде қанша АТФ түзiледi?

1. 2;

2. 4;

3. 12;

4. 48;

5. 36.

111. Биологиялық тотығу – тотығу-тотықсыздану реакциялар тізбегіi. Биологиялық тотығу нәтижесiнде қандай өнiм түзiледi?

1. көмiрқышқыл газы

2. аммиак

3. эндогенная вода

4. энергия

5. лактат.

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

112. Оттек молекуласы иондану үшiн қанша электрон керек?

1. 2;

2. 3;

3. 4;

4. 6;

5. 12.

113. БТ процессінде электрондарды тасымалдайтын ферменттер

1.цитохром А

2.оттек

3.пиридин ферменттері

4.флавин ферменттері

5.цитохром в

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

114. БТ тізбегінен бөлінген 2Н+ келесі процесске қатысады?

1.Субстратты тотықсыздандыруға

2.ПФ тотықсыздандыруға

3.ЦХ тотықсыздандыруға

4.Эндогенді судың түзілуіне

5.Убихинонды тотықсыздандыруға

115. Тыныс алу тiзбегiнiң терминалды бөлiгiнде тотығу-тотықсыздану реакциялары қай процестердiң көмегiмен өтедi?

1.Тек электрондарды тасымалдау арқылы

2.Тек электрондар мен протондарды тасымалдау арқылы

3.Тек сутек атомдарын тасымалдау арқылы

4.Тек оттек молекулаларын тасымалдау арқылы

5.Тек сутек пен оттек молекулаларын тасымалдау арқылы

116. Р/О коэффициентi қалыпты жағдайда нешеге тең болады?

1.2 немесе 3

2.1 немесе 4

3.6 немесе 7

4.4 немесе 5

5.8 немесе 9

117.БТ тізбегінде қай цитохром соңғы болып тұр?

1. цха

2. цха3

3. цх в

4. цхс1

5. цхс

118.БТ тізбегінде цха3 электрондарын береді :

1. сутекке

2. молекулярлы оттекке

3. сутек протонына

4. азотқа

5. суға

119. Энергия алмасуынын бірінші сатысында липидтер ыдырағанда АСҚ-ы түзіледі:

1. глицериннен

2. пируваттан

3. амин қышқылынан

4. май қышқылынан

5. глюкозадан

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

120. Энергия алмасуынын бірінші сатысында көмірсулар ыдырағанда АСҚ-ы түзіледі:

1. глицериннен

2. пируваттан

3. амин қышқылынан

4. май қышқылынан

5.сірке қышқылынан

121. Энергия алмасуынын бірінші сатысындабелоктар ыдырағанда АСҚ-ы түзіледі:

1. глицериннен

2. пируваттан

3. амин қышқылынан

4. май қышқылынан

5. глюкозадан

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

122. Қандай жағдайда Р/О коэффициентi 3-ке тең болады?

1.Егер биологиялық тотығу пиридин ферменттерiнен басталса

2.Егер биологиялық тотығу флавин ферменттерiнен басталса

3.Егер биологиялық тотығу цитохром В-дан басталса

4.Егер биологиялыіқ тотығу убихиноннан басталса

5.Егер биологиялық тотығу цитохром А-дан басталса

123. Ажыратқыштар нелiктенАТФ-тың түзiлуiн төмендетiп, жылу бөлiнуiн жоғарылатады?

1.Өйткенi митохондрияға метаболиттердiң түсуi бұзылады

2.Өйткенi заттардың сiңiру жылдамдығы төмендейдi

3.Өйткенi аденозинтрифосфаттың жиналуына мүмкiндiк жасалады

4.Өйткенi аденозинтрифосфаттың ыдырауы жоғарылайды бұзады

5.Өйткенi биологиялыі тотығу мен тотығудан фосфорланудың қабысуын бұзады

124. Биологиялық тотығу тiзбегi тотықсызданған пиридин ферменттерiнiң тотығуынан

басталып, тотығудан фосфорлану нәтижесiнде 2 молекула АТФ түзiлген. АТФ-ң аз түзiлуiнiң негiзiнде не жатыр?

1.Субстраттын көп болуы

2.Субстраттын жетіспеушілігі

3.Ажыратқыштардың әсерi

4.Эндогендi судың түзiлуi

5.Майлардың көп болуы

125. Қандай жағдайда Р/О коэффициентi 2-ке тең болады?

1.Егер биологиялық тотығу пиридин ферменттерiнен басталса

2.Егер биологиялық тотығу флавин ферменттерiнен басталса

3.Егер биологиялық тотығу цитохром В-дан басталса

4.Егер биологиялыіқ тотығу убихиноннан басталса

5.Егер биологиялық тотығу цитохром А-дан басталса

126. Биологиялық тотығу тізбегі келесі ферменттен басталады:

1. цха3

2. пиридинфермент

3. флавинфермент

4. КоQ

5. цхв

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

127. ҮҚЦ – бұл:

1. көп мөлшелерде АТФ түзілетін үрдіс

2. тотықсызданған дегидрогеназалар көзі

3. аэробты үрдіс

4. АСҚ толық жанады

5. тотыққан дегидрогеназалардың көзі

3 дұрыс жауапты таңдаңыз

128. Заттар алмасуындағы В тобы витаминдердің ролі?

А) қорғаныстық

Б) қоректік

В) тасымалдаушы

Г) коферменттік

Д) энергетикалық

129. Ағзаға түскеннен кейін В1, В2 и В6 витаминдерімен қандай өзгерістер болады?

А) декарбоксилдену

Б) дегидрлену

В) тотықсыздану

Г) фосфорлану

Д) дезаминдену

130. Науқаста НАДН2-ң тотығу жылдамдығы төмендеген.Процесты қалыптастыру үшін қай витамин қажет?

А) ретинол

Б) холекальциферол

В) рибофлавин

Г) фолацин

Д) пиридоксин

131. Тіңдер жасушаларында малаттың дегидрлену реакциясы бұзылған. Осы реакцияны жеделдететін дегидрогеназа құрамына қай витамин кіреді?

А) никотинамид

Б) кальциферол

В) кобаламин

Г) витамин РР

Д) биотин

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

132. ҮКЦ-да янтарь қышқылының дегидрленуін фермент СДГ (сукцинатдегидрогеназа) атқарады,қай витамин құрамына кіреді:

1. В1

2. В2

3. РР

4. Вс

5. С

133. Биологиялық белсенділігін атқару үшін никотинамид қай кофермент құрамына кіруі керек?

А) ФАД

Б) ТГФК

В) НАД

Г) ФМН

Д) НSКоА

134. Қай витаминдер тотығу-тотықсыздану процестеріне қатысады?

А) кобаламин

Б) фолацин

В) рибофлавин

Г) биотин

Д) никотинамид

135.Жасушаларда глюкозаның аэробты тотығуы бұзылған,Кребс циклі тежелген. Осы реакцияларға қандай витаминдер қатысады?

А) витамин РР

Б) витамин Е

В) витамин Д3

Г) витамин В1

Д) витамин Вс

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

136. Науқас балада ішінің кебуі, анемия бюайқалады.Глутаматтын декарбоксилденуі бұзылған.Аталған коферменттердің қайсысы глутаматдекарбоксилаза құрамына кіреді?

А) флавинмононуклеотид

Б) флавинадениндинуклеотид

В) никотинамиддинуклеотид

Г) тиаминдифосфат

Д ) пиридоксальфосфат

137. Аминқышқылдарының декарбоксилазалар құрамыны келесі витамин кіреді:

1. РР

2. В6

3. В1.

4. С

5.Д

138. Аминотрансферазалар құрамына кіреді витамин:

1. В1

2. В2

3. В6

4. Н

5. Вс

139. Пиридиндік ферменттер құрамына кіреді витамин:

1. В1

2. РР

3. Д

4. С

5. А

Көмірсулар алмасуы

140.Биосинтетикалық процесстер жиынтығы қалай аталады?

1. сіңіру

2. анаболизм

3. шіру

4. катаболизм

5. бөліп шығару

141. Ыдырау процесстер жиынтығы қалай аталады?

1. сіңіру

2. катаболизм

3. анаболизм

4.тотықсыздану

5. бөліп шығару

142. Көмірсулар қорытылуы негізінде қай жеоде өтеді?

1. тоқ ішек

2. ащы ішек

3. ауыз қуысы

4.өт қапшығы

5.асқазан

143. Заттар алмасуының сатылары қандай ретпен жүреді?

1. сіңірілуі → қорытылуы → аралық алмасу → шығарылуы

2. қорытылуы →сіңірілуі → аралық алмасу →шығарылуы

3. қорытылуы→ шығарылуы→ сіңірілуі→ аралық алмасу

4. шығарылуы → қорытылуы → сіңірілуі →аралық алмасу

5. сіңірілуі →қорытылуы →аралық алмасу → шығарылуы

144. Моносахаридтерге жатады

1. лактоза,

2. глюкоза,

3. сахароза

4. мальтоза,

5. пентоза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

145. Дисахаридтерге жатады

1. лактоза,

2. глюкоза,

3. мальтоза

4. галактоза,

5. пентоза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

146.Бауырда қай полисахарид бар?

1. пектин,

2. целлюлоза

3. хитин,

4. гликоген

5. крахмал

147. Өсімдіктерде қай полисахарид бар?

1. хитин

2 гликоген,

3.крахмал ,

4.гепарин

5.гиалуроновая кислота

148. Амилазаның әсерінен қай байланыстар үзіледі?

1. пептидтік;

2. эфирлік;

3. гликозидтік;

4.сутектік

5. иондық

149. . Көмірсулардың ең маңызды функциясы

1. энергетикалық

2.антигендік

3. каталитикалық

4.тасымалдаушы

5. пластикалық

150. Полисахаридтерге жатады:

1. глюкоза

2. гликоген

3. пентоза

4. крахмал

5. фруктоза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

151. Адамда глюкозаның қоры:

1. лактоза

2. гликоген

3. крахмал

4. пентоза

5. клетчатка

152. Гликоген қорға жиналмайды:

1.бұлшық етте

2.бас миінда

3. бауырда

4. сүйекте

5.бүйректе

153. Лактозаны ыдырататын фермент :

1. гликозидаза

2. липаза

3. мальтаза

4. лактаза.

5. гамма- амилаза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

154. Мальтозаны ыдырататын фермент :

1. гликозидаза

2. липаза

3. мальтаза

4. лактаза.

5. гамма- амилаза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

94.Сахарозаны ыдырататын фермент :

1. сахараза

2. гликозидаза

3. мальтаза

4. лактаза.

5. гамма- амилаза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

156. Сілекей ферменттеріне жатады

1. лактаза

2. сахараза

3. целлюлаза

4.γ -амилаза

5.α-амилаза

157.Көмірсуларды қорытуына қатысатын ферменттер қай класқа жатады?

1. оксидоредуктазалар

2. трансферазалар

3. гидролазалар

4. лиазалар

5. изомеразалар

158. Гликозидазаларға жататын ферменттер

1. мальтаза,

2. фосфотрансфераза

3. сахараза

4. пируватдегидрогеназа

5. аминотрансфераза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

160. Гликозидазаларға жататын ферменттер ?.

1. сахараза,

2. пептидаза,

3. амилаза

4. пируватдегидрогеназа

5. аминотрансфераза

161. Гликозидазаларға жататын ферменттер

1. лактаза

2. пептидаза,

3. амилаза

4. пируватдегидрогеназа

5. аминотрансфераза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

162. Сахароза гидролизінде қандай моносахаридтер түзіледі?

1. глюкоза и глюкоза

2. галактоза и фруктоза

3. галактоза и глюкоза

4. глюкоза и фруктоза

5.глюкоза и манноза

163. Көмірсулар қорытылуында ащы ішекте қандай заттар түзіледі?

1. аминқышқылдары

2. май қышқылдары

3. моносахаридтер

4.пептидтер

5.кетон денелері

164. Лактоза – дисахарид ,келесі ферментпен ыдырайды:

1. гликозидаза

2. амилаза

3. мальтаза

4. лактаза

5. сахараза

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

165. Моносахаридтердің сіңірілу жылдамдығы келесі ретпен жүреді:

1. галактоза>глюкоза>фруктоза>пентоза

2. пентоза> галактоза>глюкоза>фруктоза

3. фруктоза>пентоза> галактоза>глюкоза

4. галактоза>пентоза >фруктоза> глюкоза

5. галактоза>фруктоза>пентоза>глюкоза

166. Қандағы глюкозаның қалыпты мөлшері (ммоль/л)

1. 2,5-3,0

2. 1,2-2,0

3. 3,4-6,1

4. 6,5-8,6

5. 9,0-19,0

167. Глюкозаның перифериялық қандағы қалыпты мөлшері (ммоль/л):

1. 20 -30

2. 15-20

3. 0,2-0,4

4. 1- 2

5. 9-10

168. Гликолиз өтеді:

1. митохондрияда

2. лизосомада

3. эндоплазмалық ретикулумде

4. рибосомада

5. цитоплазмада

169. Анаэробты гликолиз нәтижесінде глюкозаның бір молекуласынан түзіледі:

1. пируваттың екі молекуласы

2. лактаттың екі молекуласы

3. ацетил – КоА

4. пируваттың бір молекуласы

5. лактаттың бір молекуласы

170.Гликолиз қандай тіндерде қарқынды өтеді:

1. қаңқа бұлшық етінде

2. эритроциттерде

3. бауырда

4. май тінінде

5. мида

171. Глюкозаның пентозофосфатты жолмен тотығуына қай фермент қатысады?

1. НАДФ;

2. ФАД;

3. НАД;

4. липаза ;

5. лактаза.

172. Жасушаның қай бөлігі анаэробты гликолиз өтетін орын болып табылады?

1. митохондрия

2. цитозоль

3. жасуша ядросы

4.лизосома

5. рибосома

173. Төмендегі заттардың қайсысы анаэробты гликолиздің соңғы өнімі болып табылады?

1. янтар қышқылы

2. сүт қышқылы

3. пирожүзім қышқылы

4. май қышқылы

5. лактат

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

174.Глюконеогенез қай жағдайда артады?

1.глюкозаның қанда артқанда

2.глюкозаның қанда төмендегенде

3. сүт қышқылының қанда артқанда

4. лактаттың қанда артқанда

5. пируватың қанда артқанда

175. Гликогенолиз дегеніміз не?

1.галактозаның ыдырауы

2.гликогеннің ыдырауы

3.глюкозаның синтезі

4.гликогеннің синтезі

5.глюкозаның ыдырауы

176.Бауырда фосфоролиз нәтижесінде не түзіледі?

1. глицерин

2. манноза

3. глюкоза

4. фруктозо-6-фосфат

5. рибозо-5-фосфат

177. Бауырда гликогеннің гидролизіне қай фермент қатысады?

1. альфа-амилаза

2. гамма-амилаза

3. лактаза

4. сахараза

5. мальтаза

178. Глюкозаның қандағы қалыпты мөлшерден төмендеуі қалай аталады?

1. гипогликемия

2. гипергликемия

3. глюкозурия

4. кетонурия

5. гиперинсулинемия

179. Глюкозаның қандағы қалыпты мөлшерден жоғарлауы қалай аталады?

1. гипогликемия

2. гипергликемия

3. глюкозурия

4. кетонурия

5. гиперинсулинемия

180. Кори цикліне қайсысы жатады?

1. глюкозо- лактатты цикл;

2. глюкозо-аланиндік цикл;

3. глицино-лактатты цикл

4. орнитин циклі

5. цитрат циклі

181. Органдарда глюкоза мына түрде қор ретінде жиналады:

1. пентоза

2. мальтоза

3. гепарин

4. крахмал

5. гликоген

182. Глюкозаның аралық өнімдерден түзілуі қалай аталады?

1. гликолиз

2.гликогеногенез

3. липонеогенез

4. гликогенолиз

5.глюконеогенез

183. Анаэробты гликолизде 1 молекула глюкозадан неше молекула АТФ түзіледі?

1. 2

2. 3

3. 4

4. 1

5. 5

184. Аэробты гликолизде 1 молекула глюкозадан неше молекула АТФ түзіледі?

1. 12-17

2. 3-4

3. 36-38

4. 20-21

5. 10-12

185. Глюкозаның бүйрек межесі:

1. 1,5-2,0 ммоль/л

2. 1-2 ммоль/л

3. 8,0-8,9 ммоль/л

4. 10-15 ммоль/л

5. 3,4-6,0 ммоль/л

186. Бауырдағы гликогеннің фосфоролизінің басқа тіндер мен органдардағыдан айырмашылығы, онда соңғы өнім болып табылады:

1.мальтоза

2.глюкоза

3.глюкозо – 6 – фосфат

4.галактоза

5.галактозо –6 – фосфат

187. Бос глюкозаның бауырдан қанға бөлінуіне себеп болатын бауырдың арнайы ферменті:

1.фосфорилаза

2.карбоангидраза

3.глюкокиназа

4.глюкозо-6-фосфатаза

5.амилаза

188.Тағам көмірсуларынын рөлі:

1. энергетикалық

2. сигналды

3. пластикалық

4. құрылымдық

5. қорғаныстық

189. Қай мүшел гликогеннің негізгі қоры болып саналады?

1.бауыр

2. бүйрек

3. өкпе

4.көкбауыр

5. бұлшықет

190. Қорытылу кезінде қанда глюкозаның деңгейі 8,2 Ммоль/л артып кетті.Бауырда қай процесс жеделдейді?

1. глюконеогенез

2. гликолиз

3. гликогенолиз

4. гликогеногенез

5. гидролиз

191. Бауырдың глюкостатикалық қызметі неге негізделген?

1.глюкозаның бос май қышқылдарынан түзілуі

2. қандағы амин қышқылдарының қалыпты деңгейін сақтау

3. қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін сақтау

4.белок синтезіне қатысу

5.гликопротеидтердің түзілуіне қатысу

192. Ұзақ ашыққанда қандағы глюкоза мөлшері төмендейді.бауырда қай процесс қарқынды жүреді?

1. гидратация

2. глюконеогенез

3. гликогенолиз

4. липолиз

5. дегидратация

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

193. Ауыр жұмыстан кейін бұлшықетте ауру сезініледі.Қанда ацидоз байқалады.Қай қосылыстың деңгейі қанда артады?

1. галактозаның

2. глюкозаның

3. лактаттың

4. гликогеннің

5.сүт қышқылының

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

194. Глюкозурия –бұл:

1. қандағы глюкозаның артуы

2. қандағы глюкозаның төмендеуі

3.зәрде глюкозаның пайда болуы

4. қандағы глюкозаның жоқ болуы

5. зәрде глюкозаның жоқ болуы

195.Қанда глюкозаның мөлшері 9 ммоль/л-ге жеткен кездегі процесс қалай аталады?

1. гипергликемия

2. глюкозурия

3. гипогликемия

4. анурия

5. полиурия

2 дұрыс жауапты таңдаңыз

196. Гликолиз өтеді:

1.митохондрияда

2.лизосомада

3.эндоплазмалық ретикулумде

4.рибосомада

5.цитоплазмада

197. Анаэробты гликолиз нәтижесінде глюкозаның бір молекуласынан түзіледі:

1.пируваттың екі молекуласы

2.лактаттың екі молекуласы

3.ацетил – КоА

4.пируваттың бір молекуласы

5.лактаттың бір молекуласы

198. Қай жағдайларда глюконеогенез күшейеді?

1.қанда глюкоза артқанда

2. қанда глюкоза төмендегенде

3. қанда глюкоза артқанда

4. қанда лактат төмендегенде

5. қанда пируват артқанда

199. Сүт дисахаридін қай фермент гидролитикалық ыдырауна ұшыратады?

1. липаза;

2. амилаза;

3. лактаза;

4. пептидаза.

200. Қанда глюкоза деңгейі 15 мМ/л-ден асса процесс қалай аталады

1. глюкозурия;

2. гиперурикемия;

3. глюкорахия;

4. гипогликемия;

5. гипергликемия;

201. Қанда глюкоза деңгейі 2,7 мМ/л болса процесс қалай аталады

1. глюкозурия;

2. гиперурикемия;

3. глюкорахия;

4. гипогликемия;

5. гипергликемия;

202. Емшектегі балада сүт қабылдағаннан кейін метеоризм, іш өтуі,ішек аурулары байқалады. Қай фермент жеткіліксіз мөлшерде түзіледі?

1. амилаза

2. сахараза

3. лактаза

4. мальтаза

5. глюкомутаза

203.Жасушада анаэробты жағдай туған. Глюкоза ыдырағанда қай қышқыл көп мөлшерде түзіледі?

1. лактат

2. ацетилКоА

3. сукцинат

4.сүт қышқылы

5. фумарат

204. Жасушада аэробты жағдай туған. Глюкоза ыдырағанда қай қышқыл көп мөлшерде түзіледі?

1. ацетилКоА

2. лактат

3. малонат

4. АУК

5. ацетоацетат

205.Науқаста инсулиннің мөлшері артық салынғанда есінен тану байқалады.

Қай затты жедел түрде салу керек?

1. альбумин

2. эритропоэтин

3. витамин Д

4. глюкозаны

5. кальцитонин

206.Науқаста пируваттын ацетил-КоА-ға аусуы бұзылған.Процесты жақсарту үшін қандай витаминдерді тагайындау керек?

1 витамин В1

2.витамин Вс

3.витамин В12

4.витамин Н

5. витамин РР

207. Науқаста қанның ұюы артқан. Процесты қалпына келтіру үшін қандай гетерополисахаридты тағайындау керек?

1. гепарин

2. гиалурон қышқылы

3. кератинсульфат

4. хондроитин-4-сульфат

5. хондроитин-6-сульфат

208.Ұзақ ашыққанда қай процесс глюкозаның қоры болып саналады?

1. Гликогеногенез

2. Гликогенолиз

3. Липолиз

4. Глюконеогенез

5. Липогенез

ТЕМА: Обмен липидов

209. Липидтер –бұл:

1. ТАГ

2. фосфолипидтер

3. холестеридтер

4. глюкоза

5. пентоза

3 дұрыс жауапты таңданыз

210.Қай липидтер ағзада энергия көзі болып саналады?

1. моноацилглицериндер

2. диацилглицериндер

3. триацилглицериндер

4. холестерин

5. фосфолипидтер

211. Қандай заттар холестеролдан түзіледі?

1.витамин Д`3

2.трийодтиронин

3. стероидты гормондар

4.май қышқылы

5.витамин К

2 дұрыс жауапты таңданыз

212.Қай қышқыл алмастырылмайтындарға жатады?

1. стеарин

2. пальмитин

3. бета-гидроксимай

4. линолен

5. май

213. Эндогенді судың көзі болып табылады:

1. ТАГ

2. ФЛ

3. ХС

4. Гликоген

5. Белоктар

214. ТАГ келесі қызметтерді атқарады:

1. өте қажетті органдарды қоршап, оларды зақымданудан сақтайды

2. энергия көзі

3. эндогенді судың көзі

4. жылудың таралуын шектейтін зат

5. қандағы әр түрлі липидтердің деңгейін реттейтін заттар

215.Триацилглицериндер бейтарап майларға жатады және олар тұрады:

1. глицерин және 3БМҚ-нан

2. глицерин және 2БМҚ-нан

3. аминоспирттен және БМҚ-нан

4. БМҚ және фосфор қышқылынан

5. тек БМҚ-нан

216.Фосфолипидтерге жатады:

1. фосфатидилинозитолдар

2. кефалиндер

3. лецитиндер

4. фосфатидилсериндер

5. моноацилглицериндер

217. Пальмитин қышқылы:

1. моноқанықпаған

2. қос байланысы бар

3. екі қос байланысы бар

4. қаныққан

5. қысқа тізбекті

218. Өт қышқылдары неден түзіледі?

1. аминқышқылдарынан

2. белоктардан

3. глицериннен

4. холестериннен

5. май қышқылдарынан

219. Қалыпты жағдайда коэффициент ЛПНП/ЛПВП нешеге тең?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

220 Липидтердің тасымалдау формасының қайсысы атерогенды (ТТЛП – тығыздығы төмен липопротеиндер; ТАЛП – тығыздығы аралық липопротеиндер; ТЖЛП –тығыздығы жоғары липопротеиндер)?

1.ТТЛП

2. ТЖЛП

3. хиломикрондар

4. ТАЛП

5. мицелладар

221. Липидтердің тасымалдау формасының қайсысы антиатерогенды (ТТЛП – тығыздығы төмен липопротеиндер; ТАЛП – тығыздығы аралық липопротеиндер; ТӨТЛП-тығыздығы өте төмен липопротеиндер ;ТЖЛП –тығыздығы жоғары липопротеиндер)?

1.ТТЛП

2. ТӨТЛП

3. хиломикрон

4.ТЖ ЛП

5.ТАЛП

.

222. Қандай төменгі молекулалы азотты қосылыс бауырдың майлануына кедергі жасайды:

1. метионин

2. серин

3. холин

4. креатин

5. биотин

223. ТАГ-тің панкреатиттік липаза әсерінен ыдырауы кезінде түзілетін соңғы өнім:

1. ДАГ және БМҚ

2. β-МАГ және 2БМҚ

3. α-МАГ және БМҚ

4. глицерин және 3БМҚ

5. тек БМҚ

224. ФЛ гидролизіне қатысатын ферменттер:

1. липазалар

2. липопротеидлипаза

3. фосфатаза

4. фосфолипаза А1,А2,С,Д

5. фосфорилаза

225.Ұзақ ашыққанда ми энергия көзі ретінде қай қосылысты пайдаланады:

1) ацетоацетат

2) ацетон

3) холестерин

4) креатин

5) холин

226.Тығыздығы төмен липопротеиндердегі холестериннің проценттік мөлщері?

1. 11%

2. 20%

3. 30%

4. 50%

5.80%

227. Холестеридтер гидролизіне қатысатын ферменттер:

1. холестеринэстеразалар

2. фосфоэстеразалар

3. фосфолипазалар

4. липазалар

5. тиолазалар

228. Холестеринэстераза әсерінен стеридтер ыдырайды:

1. ХС және БМҚ

2. ХС,ТАГ,МАГ,ДАГ

3. ХС, глицерин

4. Глицерин,БМҚ

5. БМҚ, азотты негіздер

229. Тағам липидтерінің құрамына міндетті түрде болуға тиісті әрі организмде синтезделмейтін зат:

1. ТАГ

2. ФЛ

3. КҚМҚ

4. БМҚ

5. Холестерин

230. Алмастырылмайтын май қышқылдары:

1. линоль, стеарин, арахидон қышқылдары

2. пальмитин, стеарин, линолен қышқылдары

3. арахидон, β-гидроксимай, мевалон қышқылдары

4. линоль, линолен, арахидон қышқылдары

5. стеарин, пальмитин, май қышқылдары

231. Ұйқы безі сөлінің липазасын активтендіреді:

1. энтерокиназа

2. өт қышқылдары

3. тұз қышқылдары

4. магний ионы

5. хлор ионы

232. Қай ас қорыту сөлінің липазасы активсіз түрде түзіледі:

1. асқазан

2. ұйқы безі

3. ішек

4. дуоденалды

5.сілекей

233.Асқазан-ішек жолдарында липидтер қорытылуына қандай ферменттер қатысады?

1. эстеразалар

2. гликозидазалар

3. липазалар

4. эндопептидазалар

5. декарбоксилазалар

2 дұрыс жаупты таңданыз

234. Асқазан сөлінің липазасының оптимальды рН-ы:

1. рН 1,5-2,0

2. рН 7,0-8,0

3. рН 4,0-5,0

4. рН 9,0-10,0

5. рН 2,0-3,0

235. Тағам липидтері – бұл:

1. ТАГ

2. фосфолипидтер

3. кетон денелері

4. глюкоза

5. пентоза

2 дұрыс жауапты таңданыз

236. ТАГ құрамына кіредіт:

1. глюкоза

2.белоктар

3. май қышқылдары

4. глицерин

5. кетон денелері

2 дұрыс жауапты таңданыз

237. Өт қышқылдары бауырда синтезделеді:

1. БМҚ-дан

2. кетон денелерінен

3. холестериннен

4. амин қышқылдарынан

5. ҚСҚ-дан

238. Коламиннің холинге айналуында метил тобының доноры болып табылады:

1. аланин

2. аргинин

3. глицин

4. метионин

5. цистеин

239.Мицелланың түзілуі өтеді:

1. ішек қуысында

2. ішек қабырғасында

3. бауырда

4. кеуде лимфа өзегінде

5.өкпеде

240. Фосфатид қышқылы тікелей синтезделеді:

1. глицерофосфаттан

2. ДАГ-н

3. β-МАГ-н

4. ТАГ-н

5. глицериннен

241. БМҚ қанда байланысады:

1.a1-глобулиндермен

2.a2 глобулиндермен

3.b-глобулиндермен

4.g-глобулиндермен

5.альбуминдермен

242. Липидтер қорытылуына қатысатын ферменттер:

1. пепсин

2. липаза

3. трипсин

4. каталаза

5. фосфолипаза

2 дұрыс жаупты таңданыз

243. Кетон денелері түзіледі :

1. глютарил КоА-дан

2. АСҚ-дан

3. ацетилКоА-дан

4. гидрооксиметил-КоА-дан

5. пропионил-КоА-дан

244.Кетон денелеріне не жатады?

1. β-гидроксимай қышқылы

2. ацетил-КоА

3. май қышқылы

4.β-гидроокисмай қышқылы

5.май қышқылы

2 дұрыс жаупты таңданыз

245. Кетон денелері- бұл:

1.ацетон

2. β-гидроокисмай қышқылы

3. сірке қышқылы

4. ацетоацетат

5. ацетил-КоА

3 дұрыс жаупты таңданыз

246.Холестерин биосинтезіне қай мүшел қатысады?

1. бауыр

2. ішек

3. тері

4. ми

5. көкбауыр

247.Липогенез деген не?

1. Липидтер синтезі

2. Кетон денелері синтезі

3. Липидтердің ыдырауы

4. Хиломикрондардың синтезі

5. Өт қышқылдарының синтезі

248. Липонеогенез деген не?

1. липидтердің май қышқылынан және глицериннен түзілуі

2. липидтердің көмірсулардан түзілуі

3. липидтердің май қышқылынана және глицериннге ыдырауы

4.липидтерден көмірсулардын түзілуі

5. липидтерден өттен түзілуі

249.Кетогенез деген не?

1. Липидтер синтезі

2. Кетон денелері синтезі

3. Липидтердің ыдырауы

4. Хиломикрондардың синтезі

5. Өт қышқылдарының синтезі

250. Липолиз деген не :

1. липидтердің синтезі

2. липидтердің көмірсулардан түзілуі

3. липидтердің аминқышқылынан түзілуі

4. липидтердің ыдырауы

5. липидтерден өттен түзілуі

251.Қай заттар липидтер алмасуының соңғы өнімдері?

1. гидроксибутирил-КоА

2. ацетон

3. ацетоацетил-КоА

4. холестерин

5. СО2

2 дұрыс жаупты таңданыз

252.Кетон денелерінің маңызы?

1. энергия көзі

2. бета-тотығуының өнімдері

3.өт қышқылдарының көзі

4.глюконеогенездің субстраты

5. липонеогенедің субстраты

253.Липидтер алмасуындағы май тінінің негізгі функциясы:

1. Липопротеидтерді қорға жинау

2. БМҚ мен глицеринді қорға жинау

3. ФЛ қорға жинау

4. ТАГ-ті қорға жинау

5.ХС қорға жинау

254. Қанда кетон денелері жиналғанда қандай құбылыс дамиды?

1.уремия

2.ацидоз

3.алкалоз

4.гиперурикемия

5.гиперкетонемия

255.Қанда және зәрде кетон денелері артқанда қай ауру туралы айтуға болады?

1. атеросклероз

2. қантты диабет

3. семіздік

4. өттас ауруы

5. гепатит

256. Фосфатид қышқылының ТАГ синтезіне қолданылуы жасушаларда мына заттардың болмауына байланысты:

1.азоты бар заттар

2.глицерин

3.фосфор қышқылы

4.глюкоза

5.қаныққан БМҚ

257. Қанда ХМ гидролизіне қандай фермент қатысады:

1.ЛХАТ

2.Фосфолипаза А1

3.Фосфолипаза А2

4.Липопротеидлипаза

5.Холинэстераза

258. Қан тамыры ішілік липолизді жүргізеді:

1.липопротеидлипаза

2.липаза

3.ЛХАТ

4.фосфатаза

5.фосфолипаза

259. Липидтер бауырға келесі жолмен түседі:

1.қақпа венасы арқылы

2.бауыр артериясы арқылы

3.қақпа венасы және бауыр артериясы арқылы

4.лимфа өзегі

5.лимфа жүйесі және қақпа венасы арқылы

260. Липидтер алмасуында негізінен бауырда өтеді:

1.БМҚ синтезі

2.ЛП синтезі

3.кетон денелерінің синтезі

4.холестерин эфирлерінің синтезі

5.холестериннің өт қышқылдарына тотығуы

261.Кетое денелерінің мөлшері қанда артқан. Бұл жағдай қалай аталады?

1. Кетогенез

2. Кетонурия

3. гиперкетонемия

4. Липогенез

5. Липонеогенез

262. Липидтер алмасуының соңғы өнімі:

1. аминқышқылы

2. белок

3. ацетон

4. лактоза

5. СО2

263. Науқаста атеросклероз.Атерогендік коэффициенты нешеге тең болады?

1.1

2.2

3.2,5

4.3

5.4,5

264. Ағзада триглицеридтер қандай роль атқарады?

1. НСІ түзілуіне қатысады

2. метил топтарының доноры

3. тиреоидты гормондардың негізін қалаушысы

4. эндогенды судын көзі

5. энергия көзі

2 дұрыс жауапты таңданыз

265. Панкреатиттік липаза әсерінен триацилглицериндердің липолизінде қандай заттар түзіледі?

1.холестерин

2май қышқылы

3.ацетил-КоА

4.ДАГ

5.серин

2 дұрыс жауапты таңданыз

266. Липидтер алмасуында негізінен бауырда өтеді:

1.БМҚ синтезі

2.ЛП синтезі

3.кетон денелерініғ синтезі

4.холестерин эфирлерінің синтезі

5.холестериннің өт қышқылдарына тотығуы

267.Липопротеидтер тасымалдау формасына жатады:

1.экзогенді майлар

2.экзогенді холестерин

3.эндогенді майдың

4.фосфопротеидтердің

5.эндогенді холестериннің

268. Липопротеидтер (ЛП) түзіледі:

1.ішек қуысында

2.бүйректе

3.өкпеде

4.май тінінде

5.бауырда

269. Липопротеидтердің бір-бірінен айырмашылығы:

1.электрофорезде жылжуында

2.құрамына кіретін заттардың проценттік қатынасында

3.функцияларында

4.тығыздықтарында

5.түзілетін орындарында

270. ТАГ көп мөлшерде болады:

1.хиломикрондарда

2.ӨТТЛП

3.ТТЛП

4.ЖТЛП

5.мицеллаларда

271. Коэффициент ТТЛП/ТЖЛП нормада тең:

1.2

2.3

3.1

4.4

5.5

272. Глицериннің көмір қышқыл газы мен суға дейін тотығуы келесі үрдістердің қатысуымен өтеді:

1.гликолиз

2.БМҚ-ның тотығуы

3.БТ, ТФ

4.ПЖҚ-ның тотығудан декарбоксилденуі

5.ҮҚЦ

273. Глицериннің тотығуы кезінде өтетін реакцияларды көрсетіңіз:

1.ПЖҚ®АСҚ

2.Глицерин®глицерофосфат

3.Глицерофосфат®ФГА

4.Цитрат®АСҚ+ҚСҚ

5.АСҚ+ҚСҚ®цитрат

274. Глицерин тотыққанда түзілетін ФГА мына үрдіске қолданылуы мүмкін:

1.глюконеогенез

2.липогенез

3.гликогеногенез

4.гликогенолиз

5.бета-тотығу

275.100 грамм май тотыққан кезде түзілетін эндогенді су мөлшері:

1.107 г

2.20г

3.10г

4.5г

5.50г

Белоктар алмасуы

276. Ересек адамдар үшін 1 кг дене салмағына есептегенде белоктардың тәуліктік нормасы нешеге тең?

1. 0,3-0,4 г

2. 5,0-6,0г

3. 07,-08г

4. 9,0-10,0г

5. 11,0-12,0г

277. Оң азоттық баланс:

1. белоктың құрамында тағаммен түсетін азоттың мөлшері ағзадан шығатын азоттың мөлшерінен аз

2. белоктың құрамында тағаммен түсетін азоттың мөлшері ағзадан шығатын азоттың мөлшерінен көп

3. белоктың құрамында тағаммен түсетін азоттың мөлшері ағзадан шығатын азоттың мөлшеріне тең

4. тағаммен түсетін белоктың мөлшерінен жасушада белоктың синтезделуі жоғары болады

5. тағаммен түсетін белоктың мөлшерінен жасушада белоктың синтезделуі төмен болады

278. Теріс азоттық баланс дамиды:

1. жүктілікте

2. бала кезінде

3. қартайғанда

4. онкологиялық ауруларда

5. аштықта

279. Белоктардың шіруі дегеніміз не?

1. тіндік оксидазалардың әсерінен тотығуы

2. ішек сөлінің ферменттерінің әсерінен аминқышқылдарының ыдырауы

3. тоқ ішек микрофлорасының әсерінен аминқышқылдарының ыдырауы

4. тіндік дезаминазалардың әсерінен дезаминдену

5. тіндік редуктазалардың әсерінен тотықсыздануы

280. Шіру кезінде тоқ ішекте тирозиннен не түзіледі?

1. крезол

2. фенол

3. скатол

4. пиридин

5. толуол

2 дұрыс жауапты таңданыз

281. Шіру кезінде тоқ ішекте триптофаннан не түзіледі?

1. крезол

2. фенол

3. скатол

4. индол

5. толуол

2 дұрыс жауапты таңданыз

282.Тоқ ішекте шірігенде лизиннен түзіледі

1. кадаверин

2. индикан

3. индол

4. крезол

5. путресцин

283. Тоқ ішекте шірігенде орнитиннен түзіледі

1. кадаверин

2. индикан

3. индол

4. крезол

5. путресцин

284.Белоктардың шіруі өтеді:

1. ащыішектк

2. көкбауырда

3. бауырда

4. Тоқ ішекте

5. бұлшықетте

285. Билирубин қай күрделі белок ыдырағанда түзіледі:

1. гемоглобин

2. глобулин

3. альбумин

4. казеиноген

5. липопротеин

286. Амин қышқылдарының қандай реакцияларының нәтижесінде биогенді аминдер түзіледі?

1. тотығудан дезаминдеу

2. тотығу

3. қайта аминдену

4. декарбоксилдеу

5. отщепление СО2

2 дұрыс жауапты таңданыз

287. Белоктар қай ферменттердің қатысуымен қорытылады?

1. липаза

2. гираза

3. трипсин

4. гликозидаза

5. пепсин

2 дұрыс жауапты таңданыз

.

288. Аталған қышқылдардың қайсысы гамма-амино-май қышқылының негізін салушы болып табылады?

1. гистидин

2. глутамин қышқылы

3. тирозин

4. триптофан

5. аланин

289. Аталған қышқылдардың қайсысы декарбоксилдену кезінде гистамин түзеді?

1. глутамин қышқылы

2. гистидин

3. тирозин

4. триптофан

5. аспарагин қышқылы

290. В6 витаминінің жетіспеушілігінде келесі процестер бұзылады:

1. гидролиз

2.қайта аминдену

3. амин қышқылдарының декарбоксилденуі

4. метилдену

5.тотығу

291. Трансаминазаларға келесі витаминдер кіреді:

1. А

2. В6

3. Вс

4. В12

5. С

292. Аминқышқылдарының декарбоксилденуінде түзіледі:

1. пентозалар

2. глюкоза

3. СО2

4. биогенді аминдер

5. ацето

2 дұрыс жауапты таңданыз

293. Белоктардың шіруі:

1. олардың тотығуы

2. амин қышқылдарының ішек сөлі ферменттерінің әсерінен ыдырауы

3. амин қышқылдарының тоқ ішек микрофлорасының әсерінен ыдырауы

4. тотықсыздану

5. дезаминдену

294. Тоқ ішекте белоктар шірігенде түзіледі:

1. индол, скатол

2. крезол, фенол

3. гиппур қышқылы

4. индикан

5. кадаверин, путресцин

295. Қай аминқышқылынан ГАМК түзіледі?

1. лизин

2. аспартат

3. глютаминовая кислота

4. аланин

5. серин

296. Белоктардың улы шіру өнімдерінің залалсыздануы өтеді:

1.ащы ішекте

2.тоқ ішекте

3.бүйректе

4.бауырда

5.лимфа түйіндерінде

297.Қай мүшел тікелей билирубин синтезіне қатысады?

1. ми

2. гипофиз

3. бауыр

4. жүрек

5.бүйрек

298. Қан сарысуындағы қалыпты билирубин мөлшері:

1. 8-20 мкмоль/л

2. 0,5-1,2 мг/100 мл

3. 8 -20 мг/100 мл

4. 0,5-1,2 мкмоль/л

5. 0,5-1,2 ммоль/л

299. Ұсыз тікелей билирубин қайда түзіледі?

1. көкбауыр

2.бүйрек

3. бауыр

4.бұлшықет

5.бас миі

300. Белоктардың шіру өнімдері бауырда залалсызданады:

1.күкірт және глюкурон қышқылдарымен конъюгациялану реакциялары арқылы

2.глицинмен конъюгациялану реакциясы арқылы

3.диаминооксидазалардың әсерінен

4.глюкурон және бензой қышқылдарымен конъюгациялану реакциялары арқылы

5.фосфор қышқылымен конъюгациялану реакциясы арқылы

301. Қандай заттың мөлшері бойынша белоктардың ішекте шіруі мен бауырдың залалсыздандыру қызметінің жылдамдығы туралы болжам жасауға болады:

1.индикан

2.кадаверин

3.путресцин

4.бензой қышқылы

5.күкіртсутек

302 . Креатин синтезі өтеді:

1. бауырда және өкпеде

2. бүйректе және бауырда

3. жүректе және бауырда

4. ішектің кілегейлі қабаты мен бұлшық етте

5. қаңқа бұлшық еті мен миокардта

303. Обтурациялық сарғыштанудың симптомдары:

1. гипербилирубинемия

2. нәжістің түссіз болуы

3. билирубинурия

4. уробилиногенурия

5. стеркобилиногенурия

304. Гемолиздік сарғыштанудың симптомдары:

1. уробилиногенурия

2. стеркобилиногенурия

3. гипербилирубинемия

4. нәжістің түссіз болуы

5. билирубинурия

305. Паренхималық сарғыштанудың симптомдары:

1. гипербилирубинемия

2. нәжістің түссіз болуы

3. билирубинурия

4. уробилинурия

5. стеркобилиногенурия

306. Креатинфосфат - H3PO4көзі және келесі үрдіс үшін энергия көзі:

1. ферменттердің активтенуі

2. ГТФ ресинтезі

3. бауырдағы АТФ ресинтезі

4. бұлшық еттегі АТФ ресинтезі

5. нуклеотидтердің түзілуі

307. Креатинин:

1. креатиннің түзілуіне пайдаланылады

2. креатинфосфаттың түзілуіне пайдаланылады

3. соңғы өнім болғандықтан, зәрмен бөлінеді

4. белок алмасуының аралық өнімі болып табылады

5. бауыр функциясын анықтауға қажет

308. Қай витамин гистидиннің декарбоксилденуіне қатысады?

1. Витамин К

2. Витамин РР

3. Витамин С

4. Витамин Вс

5. Витамин В6

309. Аллергиялық реакцияларда келесі биогенді амин жинақталады:

1. триптамин

2. бета- аланин

3. ГАМК

4. гистамин

5. серотонин

310. .Мочевина синтезі өтеді:

1. бүйректе

2. бауырда

3. көкбауырда

4. ішек қабырғасында

5. бұлшық етте

311. Жай белоктар алмасуының соңғы өнімдері болып табылады:

1. мочевина, креатинин, билирубин

2. билирубин, несеп қышқылы, ацетон

3. мочевина, креатинин, СО2

4. несеп қышқылы, мочевина, креатинин

5. креатин, креатинин, тікелей билирубин

312. Күрделі белоктар алмасуының соңғы өнімдері болып табылады:

1. несеп қышқылы, стеркобилин

2. креатинин, билирубин, СО2

3. несеп қышқылы, креатин, СО2

4. несеп қышқылы, билирубин, креатинин

5. мочевина, креатинин, аммоний тұздары

313. Қай мүшел қансырағанда белоктар қоры болып есептелінеді?

1. бүйрек

2. ми

3.бауыр

4. көкбауыр

5. өкпе

314. Амин қышқылдары декарбоксилденгенде түзіледі:

1. a-кето қышқылдары

2. қаныққан май қышқылдары

3. оксиқышқылдар

4. амидтер

5. биогенді аминдер

315. Серотонин келесі амин қышқылынан түзіледі:

1. гистидин

2. глутамин қышқылы

3. тирозин

4. триптофан

5. аспарагин қышқылы

316. Құнды белоктар тағаммен түсуі керек, өйткені :

1. құрамында барлық алмастырылатын амин қышқылдары болса

2. құрамында барлық алмастырылмайтын амин қышқылдары болса

3. құрамында циклды аминқышқылдары болмаса

4.алмастырылмайтын аминқышқылдары ағзада синтезделиецді

5. құрамында алмастырылмайтын амин қышқылдарының біреуі ғана болмаса

2 дұрыс жауапты таңданыз

317.Пигменттік алмасуының бұзылыстарында қай ауру дамиды?

1. бери- бери

2.бауыр патологиясында

3.тауық соқырлығы

4. сарғыштану

5. гастрит

2 дұрыс жауапты таңданыз

Гормондар

318 .Заттар алмасуының бақылауын ағзаның қай жүйесі орындайды:

1. лимфатикалық

2. эндокринді

3. бөліп шығаратын

4. тыныс алу

5. дәнекер

319.Гормондардың ролі:

1. ферменттерді тасымалдайды

2. заттар алмасуын реттейді

3.тіңдерде қорға жиналады

4. энергия көзі

5. витаминдер көзі

320. Инсулин келесі жасушаларда түзіледі:

1. ұйқы безі

2.қалқанша безі

3. гипофиз

4. бүйрек

5. миокард

321. Инсулин химиялық табиғаты бойынша:

1. жай белок

2. күрделі белок

3. липид

4. көмірсу

5. пептид

322. Тек гормон инсулин- :

1.қандағы глюкозаны төмендетеді

2.қандағы глюкозаны жоғарлатады

3. майларды ыдыратады

4.көмірсуларды ыдыратады

5. белоктарды ыдыратады

323. Контринсулярлы гормондар:

1. қандағы глюкоза деңгейіне әсер етпейді

2.қандағы глюкозаны төмендетеді

3.қандағы глюкозаны жоғарлатады

4.гликогеннің ыдырауын жеделдетеді

5.глюконеогенезді жоғарлатады

3 дұрыс жауапты таңданыз

324. Қантты диабетте қандағы глюкоза мөлшері артады,өйткені:

1. гликогеногенез жеделденеді

2.жасуша мембранасының глюкоза үшін өткізгіштігі төмендейді

3. жасуша мембранасының глюкоза үшін өткізгіштігі артады

4. гликогенолиз жоғарлайды

5. қанда глюкоза қорға жиналмайды

2 дұрыс жауапты таңданыз

325. Қантты диабетте катаболизм процестері жеделденеді:

1. липолиз

2. гликогенолиз

3. гликогеногенез

4. липонеогенз

5. липогенез

2 дұрыс жауапты таңданыз

326. Қантты диабет қай гормон жетіспеушілігінен дамиды?

1. паратгормон

2. кальцитонин

3. вазопрессин

4. окситоцин

5. инсулин

327. Қантты диабеттің клиникалық көріністері:

1. гипергликемия

2. шөлдеу

3. полиурия

4. полидипсия

5.дене температурасының жоғарлауы

4 дұрыс жауапты таңданыз

328 .Инсулин синтезінің жетіспеушілігінен қай ауру дамиды?

1.қантсыз диабет

2. стероидты диабет

3.акромегалия

4.қантты диабет

5.микседема

329. Глюкокортикостероидтар гипергликемияны тұдырады.Бауырдағы глюкокортикостероидтердің әсерінен қай процесс осыған әкеледі?

1.гликогеногенез

2. белоктар синтезі

3. мочевина синтезі

4.глюконеогенез

5.липолиз

330. Инсулиннің жетіспеушілігінен және контринсулярлы гормонның артықшылығынан зәрде қай зат пайда болады:

1. белок

2. БМҚ

3. пируват

4. лактат

5. глюкоза

331. Науқас шөлдейтіні, ауыз қуысынан ацетонның иісі шығатыны және жиі зәр шығаратыны туралы шағымданды. Дәрігер қантты диабет деп болжам жасады. Осы патология кезінде зәрде қандай заттарды анықтау қажет?

1. белок

2. кетон денелері

3. пируват

4. лактат

5. глюкоза

2 дұрыс жауапты таңданыз


4312801466927677.html
4312912801109215.html
    PR.RU™