Обговорення теоретичних питань

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Пізнавальна сфера особистості.

Практичне заняття № 1.

(2 години)

ТЕМА: УВАГА

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про увагу як психічний феномен, роль уваги у пізнавальної діяльності людини, по співвідношення уваги та свідомості. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення уваги, її функції, основні положення концепцій Т. Рібо (моторна теорія уваги), Н.Д. Узнадзе (теорія установки), П. Гальперіна (теоретична концепція), А.А. Ухтомського (теорія домінанти); фізіологічні механізми уваги; види уваги, її форми, властивості уваги. Основні критерії розвинутої уваги. Методи вивчення уваги. Прийоми керування увагою.

Студенти повинні вміти: визначати різні види уваги, надавати характеристику якостям уваги. Використовувати психодіагностичні методики для вимірювання уваги.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань

1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу.

2. Роль та значення уваги в житті та діяльності людини. Функції уваги.

3. Види уваги, їхня характеристика.

4. Властивості уваги та особливості їх взаємодії.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Чим обумовлена вибірковість людської уваги?

- Чи залежать коливання уваги від характеру діяльності людини?

- Як боротися з розсіюванням уваги?

2. Розкрийте механізми появи орієнтувальної реакції.

3. З’ясуйте фактори, які сприяють збільшенню стійкості та концентрації, обсягу уваги.

4. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Умови ефективного формування уважності.

Форма звітності: план-конспект.

ПЛАН РОБОТИ.

1. Опрацювати літературу.

2. Визначити поняття «уважність», «неуважність».

3. З’ясувати причини неуважності.

4. Визначити умови ефективного формування уваги.

5. Назвати критерії вихованості уваги.

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна психологія : підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 244-265.

2. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 109-117 .

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 150-157.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.6. Петровский А.В. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 2.

(2 години)

ТЕМА: ВІДЧУТТЯ

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про відчуття як психологічне явище, про розвиток відчуттів, про основні положення теорій відчуттів. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення відчуттів, фізіологічні механізми, основні положення законів Бугера–Вебера, Вебера–Фехнера, класифікацію відчуттів, характеристику основних видів, основні властивості відчуттів, загальні закономірності: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст.

Студенти повинні вміти: визначати пороги чутливості різних аналізаторів.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань

1. Поняття про відчуття.

2. Фізіологічна основа відчуттів.

3. Класифікація відчуттів, види відчуттів.

5. Основні властивості відчуттів.

6. Основні закономірності відчуттів.

6. Індивідуальні властивості відчуттів.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Яке місце займають відчуття у пізнанні навколишнього світу?

- Хто автор аналізаторного вчення про відчуття?

2. Розкрийте зв’язок відчуттів з властивостями зовнішнього і внутрішнього середовища організму.

3. Проаналізуйте, які порушення в роботі аналізатора можуть спричинити зникнення відчуттів.

4. З’ясуйте, у чому відмінність між явищами адаптації і сенсибілізації.5. Дайте визначення наступним термінам: відчуття, аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-Фехнера, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція.

6. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Закономірності відчуттів.

Форма звітності: рішення психологічних задач

ПЛАН РОБОТИ.

1.Опрацювати літературу.

2. Вирішите наступні задачи:

А. Побувавши у приміщенні, людина незабаром перестає відчувати запах горілого, хоча новоприбула виразно відчуває його.

Б. О.М. Скрябін мав кольоровий слух, тобто був звуки, забарвлені в різні кольори.

В. Орієнтування сліпоглухих у довколишньому просторі спирається переважно на відчуття – нюхові, рухові, вібраційні.

Г. Після обтирання обличчя холодною водою гострота зору пілота–спостерігача підвищується.

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна психологія: підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 392-421

2. Степанов О.М., Фабула М.М.. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 70-82 .

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 198-207, 393-421.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. Петровский А.В. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія : підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 3.

(2 години)

ТЕМА: СПРИЙМАННЯ

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про сприймання як психологічне явище, про природу сприймання, про вплив сприймання на пізнавальну сферу, значення знань про види та властивості сприймання для організації учбової та майбутньої професійної діяльності. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення сприймання, фізіологічні механізми, етапи розвитку сприймання, класифікацію і види сприймання, характеристику основних видів, основні властивості сприймання, індивідуальні особливості сприймання, поняття про ілюзії, галюцинації та її причини.

Студенти повинні вміти: використовувати у професійної діяльності знання закономірностей і властивостей сприймання, аналізувати фактори, яки впливають на процес сприймання.

План проведення заняття.

Обговорення теоретичних питань

1. Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання.

2. Роль моторних компонентів у сприйманні.

3. Загальні властивості сприймання.

4. Класифікація видів сприймання.

5. Закони сприймання.

6. Індивідуальні особливості сприймання.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Чи можливе сприймання часу?

- Чому сприймання є складнішим процесом ніж відчуття?

2. Порівняйте два процеси чуттєвого пізнання – відчуття і сприймання та виявіть спільні риси й вкажіть відмінності між ними.

3. Охарактеризуйте роль кінестетичних відчуттів у сприйманні.

4. Перерахуйте умови, за яких сприймання набуває нової якості, стає спостереженням.

5. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Сприймання.

Форма звітності: відповіді на питання.

ПЛАН РОБОТИ.

1. Опрацювати літературу.

2. Надати відповідь на наступні питання:

1) Людина миттєво може розпізнати будь-яку фігуру, наприклад квадрат, незалежно від того, великий він чи маленький, розташований він вертикально або під кутом, намальований він білим кольором на чорному тлі або чорним на білому тлі або просто окреслено контуром. Від якої закономірності сприйняття залежить ця здатність людини?

2) При одночасному сприйнятті білого кола на чорному тлі і чорного кола на білому тлі останній здається менше. Яка закономірність сприйняття проявляється в цьому прикладі?

3) Чи завжди апперцепція має позитивний вплив на процес сприймання об’єктів? Наведіть приклад.

4) Хмари на небі іноді сприймаються як цілісні предмети, що нагадують тварин, птахів, скелі тощо. Яка важлива особливість сприймання у цьому виявляється?

5) Поясніть такий факт: чому коли людина вперше йде незнайомою місцевістю, самостійно розшукуючи дорогу, то вдруге вона без труднощів знайде її; якщо ж вона йде із супутником, якому дорога добре відома, то вдруге їй буде важко самостійно пройти цей шлях?

6) Відомо, що один і той самий проміжок часу в різних ситуаціях сприймається неоднаково. Поясніть причини суб’єктивної оцінки часу людиною. Наведіть приклади.

7) Чим пояснити, що одна й та сама лекція різними слухачами може бути оцінена по-різному: як «інформативна», «цікава», «корисна», «нудна», «нецікава».

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна психологія: підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 392-421

2. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 70-82 .

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 198-207, 393-421.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. Петровский А.В. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 4.

(2 години)

ТЕМА: ПАМ'ЯТЬ

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про пам’ять як психологічний пізнавальний процес, про природу пам’яті, про особливості і основні етапи її розвитку. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення пам’яті, фізіологічні основи, етапи розвитку, типи і структуру пам’яті, основні процеси і механізми, фактори, які впливають на процеси пам’яті; закони забування і запам’ятовування, основні положення теорій пам’яті (Аристотель, Д. Юм, У. Джеймс, Г. Спенсер, А. Бине, К. Мюллер, Г. Еббінгауз, І.П. Павлов,

І.М. Сеченов, Л.С. Виготський, А.Р. Лурія).

Студенти повинні вміти: визначати види пам’яті, аналізувати індивідуальні особливості, використовувати психодіагностичні методики для визначення особливостей цього процесу.

План проведення заняття.


3923473366498758.html
3923543369492311.html
    PR.RU™