Трифазне джерело напруги 3-Phase Source

Призначення – формування трифазної системи напруг з різними типами з’єднань, власними опорами та індуктивностями.

Параметри блока:

Phase-to-phase rms voltage (V) – діюча лінійна напруга

Phase angle of phase A (deg) – початкова фаза напруги на фазі А (град).

Frequency (Hz) – частота джерела

Internal connection – тип з’єднання, може бути Y – зірка, Yn – зірка з нульовим проводом, Yg – зірка із заземленою нейтраллю.

Specify impedance using short-circuit level – задати повний опір джерела через параметри короткого замикання. При встановленні цього параметра необхідно додатково задати:

Source resistance (Ohms) – власний опір джерела;

Source inductance (H) – власна індуктивність джерела;

3-Phase short-circuit level at base voltage (VA) – потужність короткого замикання при базовому значенні напруги;

Base voltage (Vrms ph-ph) – величина базового лінійного джерела, при якому визначена потужність короткого замикання.

Джерело постійного сигналу Constant

Задає сигнал постійного рівня, постійна величина може бути дійсним чи комплексним числом, виразом, вектором чи матрицею.

Параметри блока:

Constant value – постійна величина

Interpret vector parameters as 1-D – інтерпретувати вектор параметрів як одновимірний.

3-фазне джерело напруги з функцію програмування 3-Phase Programmable Voltage Source

Призначення – формування трифазної системи напруг з програмуванням за часом зміни амплітуди, фази, частоти та гармонічного складу. Джерело є ідеальним, тобто внутрішній опір дорівнює нулю.

Параметри блока:

Positive-sequence [Amplitude (Vrms Ph-Ph) Phase (degrees) Freq. (Hz)] – пряма послідовність з амплітуди, фази та частоти, задається у вигляді вектора з трьох елементів.

Time variation of – зміна у часі, за списком можна вибрати, який параметр джерела буде змінюватися зі зміною часу. Це може бути амплітуда (Amplitude), фаза (Phase), частота (Frequency) або жоден з параметрів (None).

Type of variation – спосіб вимірювань, параметр задає вид зміни вибраного параметра джерела: ступінчаста зміна (Step), лінійна зміна (Ramp), модуляція (Modulation) та таблиця «час-значення» (Table of time-amplitude pairs).

Step magnitude – рівень сигналу; задає величину, на яку ступінчасто змінюється обраний параметр. Зміна величини напруги задається у відносних одиницях, фази – у градусах, частоти – у герцах.

Variation timing – час, впродовж якого відбуватиметься зміна вихідної напруги.Rate of change (value/s) – швидкість зміни параметра джерела; задається у відносних одиницях за секунду, фази – градусів за секунду, частоти – герц за секунду.

Amplitude of the modulation – амплітуда модуляції параметра джерела; задається у відносних одиницях, градусах, герцах.

Frequency of the modulation (Hz) – частота модуляції.

Variation timing (s) – час дії змін від початку до кінця зміни вибраного параметра джерела; задається у вигляді вектора двох значень часу.

Fundamental and/or Harmonic generation – накладання прямої, зворотної чи нульової послідовності та/або вищих гармонік.

A – у графі задається вектор параметрів гармоніки напруги, яка генерується: номер гармоніки у відносних одиницях, початкова фаза та вид послідовності (0 – нульова, 1 – пряма, 2 – зворотна).

B – параметр, задається аналогічно попередньому.

Harmonic timing (s) – час дії гармоніки, задається у вигляді вектора початкового та кінцевого значення часу.

Блок періодичного сигналу Repeating Sequence

Призначення – формування періодичного сигналу, виконує лінійну інтерполяцію сигналу до моментів часу, які не співпадають зі значеннями вектора Time values.

Параметри блока:

Time values – вектор значень модельного часу.

Output values – вектор значень сигналу для моментів часу, заданих вектором Time values.

2.4 Електротехнічні елементи (Elements)

Піктограми всіх елементів цього розділу бібліотеки представлені у вікні Library:powerlib2/Elements (рис. 2.3, викликається клацанням ПК по рядкові Elements дерева Simpowersystems) або у правій частині вікна оглядача Simulink Library Browser (ця конфігурація розділу не наводиться, тому що всі елементи розмістити у вікні одночасно не вдається через обмеженість площі вікна). У розділі знаходяться пасивні електротехнічні елементи, магнітно-зв'язані ланцюги, трансформатори і т.п.Рис. 2.3. Розділ бібліотеки Simulinklibгaгy:Poweгlib2/Elements

Послідовний RLC-Ланцюг (Series RLC Branch)

Призначення – моделювання ланцюга, що складається з резистора, індуктивності та конденсатора, з'єднаних послідовно.

Параметри блока:

Resistance R (Ohms) − опір (Ом). Величина активного опору. Для того щоб виключити резистор з ланцюга, значення опору у вікні параметрів блока потрібно задати рівним нулю. При цьому на піктограмі блока резистор відображатися не буде.

Inductance L (Н) − індуктивність (Гн). Величина індуктивності. Для виключення індуктивності з ланцюга її значення слід задати у вікні параметрів блока рівним нулю. При цьому на піктограмі блока індуктивність відображатися не буде.

Capacitance С (F) − ємність (Ф). Величина ємності. Для виключення конденсатора з ланцюга значення ємності слід задати рівним inf (нескінченність). При цьому конденсатор на піктограмі блока відображатися не буде.

Measurements − вимірювані змінні.

Задаються змінні, передані для вимірювання в блок Multimeter або для спостереження за допомогою блока Scope. Значення параметра вибирається зі списку:

None – немає змінних для відображення;

Branch voltage – напруга на затискачах ланцюга;

Branch current – струм ланцюга;

Branch voltage and current – напруга і струм ланцюга.

Відображуваним сигналам у блоці Multimeter присвоюються позначення: Ib (струм ланцюга) або Ub (напруга ланцюга).


3923102163158880.html
3923167986799228.html
    PR.RU™